0

Regulamin Sklepu

Regulamin świadczenia usług w sklepie internetowym https://filipczynska.pl/

I. Informacje ogólne

 1. Właścicielem serwisu internetowego https://filipczynska.pl/ jest Maria Filipczyńska prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Luxuria Maria Filipczyńska, ul. Drogomilska 25/50, 01-361 Warszawa, NIP 5422061593, REGON 146256775, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zwana dalej usługodawcą. 
 2. Sprzedaż usług następuje w drodze elektronicznej w sklepie internetowym pod adresem https://filipczynska.pl/

II. Pojęcia

 1. adres e-mail – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.)
 2. usługodawca – Maria Filipczyńska prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Luxuria Maria Filipczyńska, ul. Drogomilska 25/50, 01-361 Warszawa (miejsce wykonywania usług: ul. Srebrna 16 lokal 14, 00-810 Warszawa), NIP 5422061593, REGON 146256775;
 3. przetwarzanie danych osobowych – jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach teleinformatycznych;
 4. sklep internetowy – serwis internetowy https://filipczynska.pl/, której właścicielem jest usługodawca;
 5. sprzedaż usługi drogą elektroniczną – sprzedaż usługi bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanych i otrzymywanych za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania;
 6. usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i inna, która korzysta ze sprzedaży usługi drogą elektroniczną;
 7. usługa – usługa będąca w ofercie sprzedaży sklepu internetowego, polegająca w szczególności na przeprowadzeniu konsultacji, warsztatów, szkolenia itp.

III. Zasady ogólne sprzedaży

Sprzedaż usługi drogą elektroniczną następuje poprzez sklep internetowy https://filipczynska.pl/ i obejmuje prezentację oraz możliwość zakupu usług.

Warunkiem technicznym korzystania ze sklepu internetowego jest dostęp poprzez urządzenie teleinformatyczne z dostępem do Internetu, posiadanie oraz dostęp do poczty elektronicznej.

Zakup usług drogą elektroniczną jest dobrowolny.

Usługobiorca zobowiązany jest do przedstawienia prawdziwych danych, w tym danych osobowych.

W serwisie internetowym https://filipczynska.pl/ w zakładce „Kontakt” i sekcji „Wyślij nam plik” oraz „Nie możemy doczekać się kontaktu z Tobą” usługobiorca ma możliwość wysłania wiadomości do usługodawcy. Usługobiorca zobowiązany jest do podania imienia oraz adresu e-mail.

Informacje, materiały, prezentacje lub ceny usług usługodawcy nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a stanowią jedynie zaproszenie do składania ofert.

IV. Zawarcie umowy

 1. Usługobiorca każdorazowo przed zawarciem umowy zapoznaje się z Regulaminem sklepu.
 2. Usługobiorca dokonuje zakupu usługi poprzez zakładkę „Umów teraz”. Po dokonaniu wyboru usługi, usługobiorca klika przycisk „Rezerwuj tą usługę”, a następnie wybiera datę i godzinę wykonania usługi, po czym klika przycisk „Dalej”. Kolejno usługobiorca jest zobowiązany do podania imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu, ponadto ma możliwość przesłania usługodawcy dodatkowych informacji lub uwag do zamówienia. Usługobiorca zatwierdza oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem sklepu internetowego oraz polityką prywatności.
 3. Następnie usługobiorca klika przycisk „Potwierdź termin”. Po wykonaniu tej czynności pojawi się informacja z potwierdzeniem wysłania prośby o rezerwację usługi do usługodawcy. Usługodawca niezwłocznie prześle usługobiorcy wiadomość e-mail (na adres elektroniczny usługobiorcę podany przy rezerwacji usługi) z potwierdzeniem rezerwacji usługi bądź z propozycją innego terminu realizacji usługi.
 4. Po potwierdzeniu terminu wykonania usługi, usługobiorca ma możliwość dokonania zapłaty za usługę za pośrednictwem internetowych serwisów płatności. Usługobiorca wybiera metodę zapłaty. Zapłata następuje poprzez dokonanie tradycyjnego przelewu bankowego lub za pomocą karty kredytowej.
 5. Wypełnienie formularza rezerwacji usługi nie powoduje zawarcia umowy o świadczenie usługi. Umowa zostaje zawarta dopiero w momencie otrzymania przez usługobiorcę potwierdzenia rezerwacji ze strony usługodawcy.
 6. Usługobiorca ma możliwość dokonania korekty podanych przez siebie danych osobowych poprzez przesłanie stosownego oświadczenia na adres e-mail usługodawcy: kontakt@filipczynska.pl, lub za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres usługodawcy.
 7. Regulamin stanowi integralną cześć umowy.

V. Prawa i obowiązki Stron

 1. Usługodawca ma prawo do:
 1. odstąpienia od realizacji umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną w przypadku naruszenia przez usługobiorcę postanowień Regulaminu,
 2. anulowania transakcji w przypadku pozyskania informacji, że płatność dokonywana jest przez osobę nieuprawnioną oraz obciążenia usługobiorcę kosztami transakcji,
 3. dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przed sądem, w przypadku nadużyć usługobiorcę.
 4. Usługobiorca zobowiązany jest do:
 5. podania danych prawdziwych i aktualnych,
 1. potwierdzenia zapoznania się z Regulaminem,
 2. współpracy ze usługodawcą celem realizacji zamówienia,
 3. zapłaty ceny za zakupioną usługę,
 4. korzystania ze sklepu internetowego zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami Regulaminu.
 5. Zabrania się przekazywania za pośrednictwem sklepu internetowego treści o charakterze bezprawnym.

VI. Cena

 1. Cena usługi podana jest w opisie usługi i stanowi cenę brutto. W przypadkach wskazanych przez usługodawcę cena może być ustalana indywidualnie.
 2. Warunkiem realizacji usługi jest zapłata ceny przez usługobiorcę. Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu środków na konto usługodawcy.

VII. Sposoby płatności

 1. Usługodawca udostępnia sposób płatności za pośrednictwem internetowych serwisów płatności.
 2. Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają dokonanie płatności za pomocą kart kredytowych i szybkich przelewów ze wszystkich banków polskich.
 3. Usługobiorca dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem świadczenia usługi, a usługa świadczona jest dopiero po jej opłaceniu.
 4. Usługobiorca jest zobowiązany do dokonania zapłaty ceny za zakupioną usługę najpóźniej w przeciągu 48 godzin od momentu złożenia zamówienia.

VIII. Czas i miejsce świadczenia usług

 1. Usługa świadczona jest albo stacjonarnie w lokalu usługodawcy pod adresem: ul. Srebrna 16 lokal 14 w Warszawie lub innym miejscu, albo zdalnie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (on-line) – według określenia usługodawcy. Sposób i miejsce realizacji usługi może ulec zmianie.  
 2. Usługodawca zrealizuje usługę w terminie określonym w zamówieniu, potwierdzonym przez usługodawcę drogą e-mailową (potwierdzenie rezerwacji usługi). Termin realizacji usługi może ulec zmianie.

IX. Odstąpienie od umowy, cofnięcie rezerwacji usługi

 1. Usługobiorca, który jest konsumentem, i który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez skorzystanie z opcji „odwołaj” na stronie sklepu internetowego w zakładce „Moje konto” – sekcji „rezerwacje” lub poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@filipczynska.pl, lub Poczty Polskiej w terminie 14 dni – z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Jeżeli usługobiorca będący konsumentem zamawia usługę z terminem jej realizacji w dniu wypadającym przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy, w przypadku zrealizowania usługi przez Usługodawcę w całości w tym terminie, usługobiorcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.
 1. Usługobiorca ma prawo cofnąć rezerwację usługi do momentu potwierdzenia rezerwacji przez usługodawcę. Cofnięcie rezerwacji usługi może nastąpić poprzez skorzystanie z opcji „odwołaj” na stronie sklepu internetowego w zakładce „Moje konto” – sekcji „rezerwacje” lub poprzez przesłanie oświadczenia o cofnięciu rezerwacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@filipczynska.pl . pl, lub Poczty Polskiej.
 2. W przypadku skorzystania przez usługobiorcę z prawa odstąpienia od umowy lub prawa cofnięcia rezerwacji usługi, usługodawca dokona zwrotu wartości usługi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył usługobiorca, chyba że usługobiorca wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Zwrot wartości usługi nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez usługodawcę oświadczenia usługobiorcy o odstąpieniu od umowy lub oświadczenia o skorzystaniu z prawa cofnięcia rezerwacji usługi.
 3. Termin czternastodniowy, w którym usługobiorca może odstąpić od umowy, liczy się od dnia, w którym otrzymał od usługodawcy potwierdzenie rezerwacji usługi.
 4. Prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usług przysługuje zarówno Usługodawcy, jak i Usługobiorcy, w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania.

X. Reklamacja

 1. Usługobiorcy przysługuje prawo do reklamacji z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
 2. Reklamację należy przesłać drogą elektroniczną na adres kontakt@filipczynska.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej https://filipczynska.pl/ (opisanego w pkt III nin. regulaminu).
 1. Usługodawca obowiązany jest do odpowiedzi na reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia jej przyjęcia.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie problemy techniczne leżące po stronie usługobiorcy, które uniemożliwią całkowicie lub częściowo świadczenie usługi drogą elektroniczną.

XI. Prawa autorskie

 1. Wszelkie prawa do treści zawartych w serwisie internetowym https://filipczynska.pl/ oraz będących przedmiotem sprzedaży przysługują usługodawcy i są chronione prawami autorskimi oraz innymi. 
 2. Zawartość strony internetowej, włącznie z tekstami, grafikami, zdjęciami, ilustracjami, jest własnością usługodawcy lub podmiotów z nim współpracujących. Treści te są chronione prawem autorskim i innymi prawami.
 3. Zabronione jest kopiowanie treści, o których mowa wyżej w ust. 1 i 2, lub jakiekolwiek inne ich utrwalanie, przekształcanie, przekazywanie osobom trzecim lub inne wykorzystywanie bez wyraźnej pisemnej zgody usługodawcy.

XII. Ochrona danych osobowych

Wszelkie dane osobowe podane przez usługobiorcę podlegają ochronie na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz w Polityce prywatności dostępnej na stronie sklepu internetowego.

XIII. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z ryzykiem. Ewentualne zagrożenia związane z korzystaniem z usług w drodze elektronicznej, a także środki techniczne dostępne usługobiorcom w celu ich zminimalizowania, zostały opisane w „Informacji o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną”, która stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 3. Umowa zawierana jest w języku polskim.
 4. Ewentualne spory wynikające na tle umowy zawartej między usługodawcą, a usługobiorcą niebędącym konsumentem, będą rozpoznawane przez sąd właściwy dla miejsca siedziby usługodawcy.
 5. Regulamin obowiązuje od maja 2020 r.
 6. Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym https://filipczynska.pl/regulamin oraz w wersji pisemnej pod adresem ul. Srebrna 16 lokal 14, Warszawa.

Załącznik nr 1 do Regulaminu świadczenia usług w sklepie internetowym https://filipczynska.pl/

Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną

Korzystanie z Internetu, w tym również korzystanie z usług w drodze elektronicznej może wiązać się z różnymi zagrożeniami, w szczególności takimi jak:

1) możliwość otrzymania spamu, czyli niezamówionej informacji reklamowej (handlowej) przekazywanej drogą elektroniczną;

2) obecność i działanie oprogramowania typu malware, w tym: wirusów komputerowych, czyli szczególnego oprogramowania, które jest w stanie, po uruchomieniu, zarazić pliki w sposób samopowielający, zazwyczaj nie będąc zauważonym przez użytkownika; wirusy mogą być mniej lub bardziej szkodliwe dla systemu operacyjnego, w którym się znajdują. Malware to termin ogólny, który dotyczy niepożądanego oprogramowania, w tym wirusy, robaki, konie trojańskie, ransomware, spyware, adware, scareware i inne szkodliwe programy;

3) obecność i działanie robaków internetowych (worm), czyli szkodliwego oprogramowania zdolnego do samopowielania;

4) możliwość zadziałania oprogramowania typu spyware, które szpieguje działania użytkownika w Internecie, instalującego się bez jego wiedzy, zgody i kontroli;

5) możliwość bycia narażonym na cracking lub phishing (łowienie haseł), które łączą się z możliwością łamania zabezpieczeń przez osoby trzecie i używania ich do pozyskania osobistych i poufnych informacji w celu kradzieży tożsamości, poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających do złudzenia autentyczne itp.;

6) sniffing – niedozwolony podsłuch, którego zadaniem jest przechwytywanie i ewentualne analizowanie danych przepływających w sieci;

7) hacking – działania tak zwanych hackerów, zmierzających do włamania się do systemu usługodawcy (np. ataki na jego stronę internetową), jak i do systemu usługobiorcy;

7) możliwość bycia narażonym na działania innego niechcianego lub “złośliwego” oprogramowania, wykonującego czynności niezamierzone przez użytkownika, niewchodzące w granice definicji wymienionych powyżej, a występujące pod nazwami: wabbit, trojan, backdoor, exploit, rootkit, keylogger, dialer, hoax i inne.

Usługodawca nie ma wpływu na działanie Internetu i na zagrożenia z nim związane. Usługodawca stale podejmuje działania podnoszące bezpieczeństwo działania jego witryny internetowej, jednak nie ma możliwości całkowitego wyeliminowania ryzyka ingerencji osób trzecich. W związku z powyższym, aby uniknąć zagrożeń, ważne jest, by usługobiorca zainstalował na swoim urządzeniu elektronicznym program antywirusowy i stale go aktualizował, a także aby stale aktualizował zainstalowane na swoim urządzeniu programy komputerowe. Ponadto istotne jest, aby użytkownicy dokonujący za pośrednictwem sieci Internet tzw. “płatności elektronicznych” w sposób szczególny chronili informacje zawierające dane o numerach rachunków bankowych, kart kredytowych, haseł do logowania itp., przed ich ujawnieniem osobom trzecim.